Privacy Policy

Persoonsgegevens

ScaleUp Heroes ondersteunt ondernemingen in het realiseren van een passende strategie en innovatiefinanciering. In het kader van haar dienstverlening verwerkt ScaleUp Heroes B.V. bedrijfs- en persoonsgegevens van haar gebruikers en (communicatie)materiaal dat de gebruiker beschikbaar stelt.
 
ScaleUp Heroes verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens om haar dienstverlening naar en overeenkomsten tussen en met haar relaties uit te voeren binnen de kaders die daar door wetgever en toezichthouders aan worden gesteld. Het verwerken van deze persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving.
 
Op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft een gebruiker het recht op inzage van persoonsgegevens en het recht om ScaleUp Heroes te verzoeken de gegevens te corrigeren. Correctie houdt in: verbeteren, aanvullen, verwijderen, afschermen of indien het technisch niet mogelijk is om te corrigeren ervoor te zorgen dat onjuiste gegevens niet langer worden gebruikt. Gebruiker kan van deze rechten gebruik maken door een verzoek in te dienen via het algemene e-mailadres: office@ScaleUpHeroes.nl.
 
ScaleUp Heroes is alleen verplicht te corrigeren als de gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor u ze verwerkt; of op andere wijze in strijd met een voorschrift van de Wbp of een andere wet zijn verwerkt.
 

Cookies

Ter optimalisering van de dienstverlening maakt ScaleUp Heroes gebruik van cookies. Via cookies verzamelt ScaleUp Heroes informatie die door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. De toepassing van cookies kan op elk moment worden in- of uitgeschakeld via de instellingen van uw internetbrowser. Door middel van uw akkoord geeft U ScaleUp Heroes toestemming tot het plaatsen van cookies.
 
Daarnaast maakt ScaleUp Heroes gebruik van Google Analytics om (niet-persoonlijke statistische) gegevens over het gebruik van het Online Platform te analyseren. Hiertoe wordt ook gebruik gemaakt van cookies.
 
Gebruiker kan zijn browser zo instellen dat hij geen cookies ontvangt. Mogelijk leidt dat ertoe dat gebruiker van bepaalde functionaliteiten van het Online Platform geen gebruik meer kan maken.
 

Beveiliging, bewaring en verstrekking aan derden

ScaleUp Heroes gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens van gebruikers en heeft passende maatregelen getroffen om de veiligheid en geheimhouding daarvan te waarborgen.
 
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt, behoudens als u daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt verleend, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen of als hiertoe een wettelijke noodzaak of verplichting bestaat.
 
ScaleUp Heroes bewaart persoonsgegevens conform de kaders voor bewaring en verantwoording die door wetgever en toezichthouders worden gesteld.
 
Voor vragen over het privacy beleid kan gebruiker contact opnemen met ScaleUp Heroes.